Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2017
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: CĂN CỨ K20 TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 - 1975)
Thời gian thực hiện:
  • 30-06-2016
  • đến: 12-07-2017
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2017
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Trương Trung Phương - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)