Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2017-DNA- 19-MT
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn về dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển cho sinh viên ngành sư phạm
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2017
  • đến: 31-12-2017
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Xuất sắc
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)