Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2016-ĐNA-20
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Xây dựng mô hình đào tạo & bồi dưỡng giáo viên phổ thông theo hướng dạy học tích hợp các kiến thức về khoa học sự sống phù hợp với điều kiện tự nhiên khu vực duyên hải miền Trung (nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam & Đà Nẵng)
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2016
  • đến: 31-12-2017
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2017
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)