Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2017-03-09
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Nghiên cứu chương trình chính trị tư tưởng ở trung học phổ thông của Trung Quốc và những vấn đề dặt ra trong cải cách chương trình môn Giáo dục Công dân của Việt Nam
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2017
  • đến: 20-12-2017
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2017
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Đinh Thị Phượng - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)