Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: 2017-TĐ-03-01
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Phát triển phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Thời gian thực hiện:
  • 01-04-2017
  • đến: 30-11-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Đạt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hiếu - Member
2. Bùi Đình Hợi - Member
3. Nguyễn Thị Xuân Hoài - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)