Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2017-TĐ-03-01
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Phương pháp toán tử trong bài toán trường lượng tử
Thời gian thực hiện:
  • 01-04-2017
  • đến: 28-11-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2018
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hiếu - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)