Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2017-DDN3-09
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Xây dựng chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-06-2017
  • đến: 18-06-2019
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2019
  • Xếp loại: Đạt
Thành viên thực hiện: 1. Bùi Thị Thanh Diệu - Member
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)