Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: 6/GCN-SKHCN
Loại đề tài: Tỉnh/Thành phố
Tên: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 31-10-2017
  • đến: 31-10-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2018
  • Xếp loại: Chưa có thông tin
Thành viên thực hiện: 1. Lê Thị Lâm - Thư ký
2. Lê Mỹ Dung Dung - Member
3. Lê Thị Duyên Duyên - Member
4. Hồ Thị thuý Hằng - Member
5. Bùi Văn Vân - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: Thuyết minh ()