Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: 06/GCN-SKHCN
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 31-12-2017
  • đến: 12-10-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2018
  • Xếp loại: Chưa có thông tin
Thành viên thực hiện: 1. Lê Mỹ Dung - Member
2. Lê Thị Duyên Duyên - Member
3. Hồ Thị thuý Hằng - Member
4. Lê Thị Lâm - Thư ký
5. Bùi Văn Vân - Member
6. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)