Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2018-TN-07
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Đánh giá mức độ bền vững của loại hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Cẩm Thanh, Hội An
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2018
  • đến: 01-06-2019
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2019
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Lê Thị Thu Hiền - Member
2. Ngô Thị Hường - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)