Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2018-TN-13
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Hình thành năng lực tham vấn hướng nghiệp cho sinh viên trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2018
  • đến: 01-12-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2019
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Lê Thị Duyên - Thư ký
2. Bùi Thị Thanh Diệu - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)