Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2016-DNA-09-TT
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Công tác xã hội trong hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị quấy rối tình dục nơi công cộng
Thời gian thực hiện:
  • 01-12-2016
  • đến: 30-12-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 0.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Đạt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Trâm Anh - Member
2. Nguyễn Thị Hằng Phương - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)