Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2007-03-19
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-12-2012
  • đến: 01-12-2019
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm
2. Võ Văn Minh - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)