Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: KHCNĐN-2018
Loại đề tài: Tỉnh/Thành phố
Tên: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học Thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2018
  • đến: 31-12-2018
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2019
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chủ nhiệm
2. Lê Thị Lâm - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)