Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2009-3-36
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Khánh - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)