Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2007-03-19
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWPVIET (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2007
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm
2. Võ Văn Minh - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)