Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số:
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Định hướng giá trị tình yêu, hôn nhân, gia đình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Phạm Thị Thu Hà - Member
2. Lê Thị Phi - Member
3. Bùi Văn Vân - Member
4. Lê Doãn Cang - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)