Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T01 - 16 - 06
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử ở Trường Trung học cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Dương Thị Tuyết - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)