Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2010-03-41
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Biên soạn câu hỏi thi (trắc nghiệm) các học phần Đại cương lịch sử Việt Nam, Các tôn giáo ở Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới thuộc ngành Sư phạm Lịch sử
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Lê Thị Thu Hiền - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Mạnh Hồng - Member
3. Dương Thị Tuyết - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)