Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2011-03-08
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Khánh - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)