Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2010-35
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Biên soạn ngân hàng câu hỏi thi kết thúc một số học phần thuộc bộ môn Khoa học Môi trường quản lý
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2010
  • đến: 30-12-2010
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
2. Phùng Khánh Chuyên - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)