Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B 2009-ĐN03-44
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Hệ thống các lý thuyết nhân cách trong tâm lý học
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2009
  • đến: 31-12-2010
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Lê Quang Sơn - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)