Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: LMHTX
Loại đề tài:
Tên: Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà bằng phương pháp thuỷ canh hồi lưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Khánh - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)