Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2011-ĐN03-26
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2011
  • đến: 31-12-2011
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Đậu Thị Hoà - Chủ nhiệm
2. Hoàng Thị Diệu Huyền - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)