Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2004 -16-29
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2006
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Trần Mạnh Lục - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Bá Trung - Member
3. Phạm Văn Hai - Member
4. Giang Thị Kim Liên - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)