Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2012-03-05
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Khác
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm
2. Phạm Thị Hồng Hà - Member
3. Lê Tự Hải - Member
4. Võ Văn Minh - Member
5. Lê Trọng Sơn - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)