Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: ĐN2012-03-31
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu tích phân nghiên cứu phân tích DNA và kiểm nghiệm thực phẩm
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 25-12-2012
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Bá Trung - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)