Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2012-03-21
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Hoàng Thế Hải - Chủ nhiệm
2. Lê Thị Phi - Member
3. Bùi Thị Thanh Diệu - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)