Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ-2012-
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Lê Văn Sơn - Chủ nhiệm
2. Đặng Hùng Vĩ - Member
3. Hồ Minh Hoành - Member
4. Lê Doãn Cang - Member
5. Lê Thành Công - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)