Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2012-03-26
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông khu vực miền Trung
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 31-12-2012
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Lê Quang Sơn - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Nguyệt - Member
3. Bùi Văn Vân - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)