Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T 2011 - 03 - 34
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Bùi Văn Vân - Chủ nhiệm
2. Lê Thị Phi - Member
3. Lê Thị Kim Thu - Member
4. Bùi Thị Thanh Diệu - Member
5. Hoàng Thế Hải - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)