Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2012-03-13
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Phạm Hồng Phong - Chủ nhiệm
2. Đinh Xuân Lâm - Member
3. Bùi Văn Vân - Member
4. Hoàng Thế Hải - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)