Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T96-16-07
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán-Tin
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 1997
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Trần Quốc Chiến - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)