Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2012-03-17
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Bài toán tồn tại ba điểm nguyên trong không gian có trọng tâm nguyên
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Trần Quốc Chiến - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)