Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: VI1.1-2010.02
Loại đề tài:
Tên: Thanh thiếu niên với Game bạo lực: Những phân tích từ góc độ tâm lý xã hội và các giải pháp can thiệp
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Trần Thị Minh Đức - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Hằng Phương - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)