Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: QGTĐ.10.14
Loại đề tài:
Tên: Xây dựng mô hình cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ ở trường đại học Việt Nam (Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG HN, 2009-2010)
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Xuất sắc
Thành viên thực hiện: 1. Trần Thị Minh Đức - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Hằng Phương - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)