Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: QGTT.11.10
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Kỹ năng tư vấn học tập của giảng viên trong trường đại học
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Hằng Phương - Chủ nhiệm
2. Lê Thị Thanh Thuỷ - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)