Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: DTTD.2009
Loại đề tài: Cấp Bộ trọng điểm
Tên: Nữ trí thức Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Xuất sắc
Thành viên thực hiện: 1. Trần Thị Minh Đức - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Thị Hằng Phương - Member
3. Lê Thị Thanh Thuỷ - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)