Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: DGTT.2010
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Những tổn thương tâm lý đặc trưng ở phụ nữ
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Hằng Phương - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)