Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: NCKH2005
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Sử dụng thang lo âu Zung để tìm hiểu thực trạng lo âu ở học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2005
  • Xếp loại: Xuất sắc
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Hằng Phương - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)