Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2011-ĐN03-08
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Biên soạn ngân hàng câu hỏi vấn đáp cho các môn học về môi trường
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Cáp Kim Cương - Chủ nhiệm
2. Võ Văn Minh - Member
3. Trần Ngọc Sơn - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)