Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2011-ĐN03-03
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan (dạng MCQ) trong việc kiểm tra đánh giá các kiến thức thuộc lĩnh vực Sinh học ở bậc Đại học
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Công Thuỳ Trâm - Chủ nhiệm
2. Đào Văn Minh - Member
3. Cáp Kim Cương - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt:
Ứng dụng:
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)