Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2013-03-11
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Các đặc trưng của vành chính qui Von Neumann và các trường hợp tổng quát của vành và môđun nội xạ
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Trương Công Quỳnh - Chủ nhiệm
2. Phan Thế Hải - Member
3. Phan Hồng Tín - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)