Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: KC.03.12
Loại đề tài: Tỉnh/Thành phố
Tên: Xây dựng và phát tiển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thuỷ canh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
2. Đàm Minh Anh - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)