Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2012 - 03 - 33
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Sử dụng hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam (chương trình chuẩn) ở các trường THPT thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 31-12-2012
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Dương Thị Tuyết - Chủ nhiệm
2. Trương Trung Phương - Member
3. Nguyễn Văn Sang - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)