Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2009-ĐN03-40
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Quang Báu - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)