Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2012-03-18
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng giáo trình Vật lý Đại cương 1theo chuẩn Đại học Mỹ nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy sinh viên Đại Học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2012
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm
2. Lê Hồng Sơn - Member
3. Nguyễn Nhật Quang - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)