Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: DN2013
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng trong bán dẫn thấp chiều
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Hoàng Đình Triển - Chủ nhiệm
2. Trần Bá Nam - Member
3. Lê Hồng Sơn - Member
4. Nguyễn Văn Hiếu - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)