Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: 103.01-2011.18
Loại đề tài: Cấp Nhà nước
Tên: Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,...)
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Quang Báu - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Hiếu - Member
3. Nguyễn Văn Nghĩa - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)