Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: QGTĐ. No. 12. 01
Loại đề tài: Cấp Bộ trọng điểm
Tên: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Quang Báu - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Văn Hiếu - Member
3. Cộng sự - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)